1871 - Arbetare i "kända" rörelser

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Sammanställning av arbetare i "kända" rörelser under 1871. Materialet är i huvudsak hämtat från bilaga 2 i Bunny Ragnerstams Orons år, sid 285-88. Även kapitelhänvisningarna gäller för Orons år. Förkortningarna som används för de olika tidningarna finns att tillgå här.

Arbetare i kända "rörelser" 1871

 • 13/4 Stockholm: 20-talet vickelmakare vid Hellgren & Co:s tobaksfabrik strejkar, orsak är troligen ett förändrat lönesystem. Cigarrarbetarna lyckas återföra de flesta strejkande, vilka därefter avskedas. [1]
 • 25/4 Åmmeberg: 400 gruvarbetare vid Åmmebergs zinkgruvor strejkar med krav på 35 öre mer i daglön. De beviljas istället 2 timmar kortare arbetstid om dagen, men när de stänger "maschinerna" vid gruvan och hotar lamslå bruket får de som "tillfällig förhöjning" de krävda 1:75 rdr/dag. Året därpå får disponent O. Schwarzmann ett "synnerligen vackert skrivtyg av silver" av arbetarna.[2][3]
 • 6/5 Askersund: Byggnadsarbetarna i Askersund kräver högre lön, vilket beviljas av byggmästarna. [4]
 • 9/5 Stockholm: "En del ölutkörare" vid Nürnbergska bryggeribolaget strejkar under dagen och vägrar köra ut 14000 halvbuteljer öl, på grund av "misshällighet mellan dem och bokhållaren"; om vad är inte känt. [5]
 • 10/7 Stockholm: Samtliga dryga 80-talet glasmästeriarbetare strejkar efter möten, antar och framför skriftligt krav på högre löner till mästarna. [6]
 • 24/7 Iggesund: "Extraarbetarna" vid Iggesunds bruk strejkar. Krav på högre daglön beviljas, men andras förmåner dras in. Arbetet återupptas efter ett par dagar till de gamla villkoren. [7][8]
 • 24-25/7 Gävle: Timmermän och snickare håller, troligen någon av dessa dagar, möte på Sätra åsen "om förhöjd arbetslön". På grund av alltför många olika åsikter kan inga beslut fattas.[9]
 • 26/7 Stockholm: Stadens måleriarbetare går i strejk. Efter möten den 17, 19, 25 och 26 juli framför de krav på 3 riksdaler mer till 15 riksdaler i veckan i lön vår­-sommar-höst. Strejkorganisation och förhandlingskommitté bildas. Återgång till arbetet i mitten av augusti, utan resultat.[10]
 • 31/7 Norrköping: 30-talet måleriarbetare går på förmiddagen ut i strejk.[11]
 • 27-29/7 Gävle: 60-talet arbeterskor vid Flensburgs så kallade trätrådsfabrik strej­kar en förmiddag för att få lönen på i medeltal på 5 riksdaler/vecka höjd. Alla återgår, utom anstiftarinnan som avskedas.[12]
 • 1/8 Stockholm: Stadens tunnbindare strejkar. Möte den 2 augusti klockan 10 på förmiddagen på Adolf Fredriks torg om åtgärder för högre löner. "Ingen ense ... inget re­sultat".[13]
 • 14-15/8 Ystad: 7 tobaksarbetare vid Gamla tobaksfabriken strejkar för högre löner, en utbringar leve för Internationalen. Alla 7 avskedas.[14]
 • 16/8 Göteborg: Arbetarna vid Lindholmens varv och mekaniska verkstad kräver högre löner, 1-2 öre mer i timmen beviljas en del, många säger upp sej.[15]
 • 16/8 Skutskär: Strejk bland vagnsskjutare och undanskottare vid Skut­skärs sågverk. Krav på högre löner. Sex avskedas, strejken resultatlös.[16][17]
 • 16/8 Göteborg: Första kontingenten av missnöjda metallarbetare från Göteborg luras som strejkbrytare till det lamslagna Newcastle. Under en månad ger sej sammanlagt 350-talet iväg även från andra orter bland annat Trollhättan, Motala, Uddevalla.[18]
 • Augusti Gävle: "Åtskilliga små" strejker i staden under månaden.[19]
 • 6/9 Stockholm: Stadens vagnmakare strejkar "för att tilltvinga sig högre arbetslön".[20]
 • 18-20/9 Norrköping: Samtliga skrädderiarbetare i löneaktion. Efter en månads förberedelser med bildande av strejkkassa och val av kommitté framlägger arbetarna undertecknade skrivelser till respektive mästare om 12-25 procent högre betalning för sömnadsarbeten från den 1 oktober med hot om strejk från den 1 april 1872.[21][22]
 • 20/9 Mölndal: "Många arbetare" skriver insändare till Mölndals "fabrikan­ter och arbetsgivare" och ber att få arbetstiden (klockan 5-20) på åtti timmar i veckan minskad, vilket ej beviljas. Först i maj 1872 minskas den med 2 timmar om dagen.[23][24][25]
 • September-november Stockholm/Landet: "Strikeförening" bildas i Stock­holm, troligen av arbetare vid Bolinders i samarbete med agenter för Internationalen. De skriver till metallarbetare vid verkstäder på olika håll i landet för att värva medlemmar för "gemensamt uppträdande". Samtidigt ryktas att en svensk sektion av Internationalen har bildats.[26]
 • Oktober Kristianstad: Arbetarna vid CJ.F.Ljunggrens mekaniska verkstad startar löneaktion. Fabrikören splittrar arbetarna med att endast ge "de dugliga arbetarna" 10 procents lönehöjning och avskedar aktionens ledare.[27]
 • Oktober Örebro: Stadens skräddare "vilja göra strike".[28]
 • 5/10 Stockholm: "De flesta tillfälliga arbetare", det vill säga "sjåare" vid Mälar­hamnen strejkar för högre betalning (37 öre/säck). Andra tar arbetet för 30 öre, de strejkande försöker hindra dem, 9 arresteras av rekvirerad polis.[29]
 • Oktober Halmstad/Varberg/Kungsbacka: Alla tre städernas mudderverksarbetare strejkar för högre löner. Samtliga återgår, de senare efter "ackord" med hamnfogden.[30][31]
 • 12/10 Malmö: Skoarbetarna håller möten för "sammanslutning", kräver högre lön vilket beviljas, varefter mästarna höjer priserna 10 procent.[32][33][34]
 • 14-16/10 Motala: 900 arbetare vid Motala verkstad går på lördagen i strejk mot nytt lönesystem, 400 i valsverket och hammarsmedjan fortsätter på måndagen.[35]
 • 15/10 Landet: Telegrafistmöte i Stockholm. Listor har cirkulerat bland landets telegrafistkår med förslag om ett allmänt möte till befrämjande av ... dess tjänstemäns bästa".[36][37]
 • 16/10 Motala: 50-tal unga pojkar och flickor vid Motala tändsticksfabrik strejkar, men tvingas av föräldrarna att återgå, anstiftarna avskedas.[38]
 • 22/10 Göteborg: Arbetare tar upp strejkfrågan vid diskussionsövning" i arbetareföreningen - målet sägs vara förkortad arbetstid och bättre avlöning.[39]
 • 23/10 Södertälje: Smedhantlangarna, 30-talet man, vid Ekenbergs söners meckaniska verkstad strejkar för högre löner. Företaget lovar "någon förhöjning" och arbetarna återgår.[40][41][42][43]
 • Omkring 20/10 Karlskrona: Spannmålsbärare strejkar för högre lön per säck. Permitterade båtsmän tar arbetet i stället, mycket spänt förhållande mellan arbetande och strejkande.[44][45]
 • 30/10 Karlskrona/Karlshamn/Malmö: Första kontingenten utlurade varvsarbe­tare från Blekinge avgår till det strejkdrabbade Kiel. Sammanlagt blir under två veckor 350-talet man från Blekinge och Skåne ditlockade, bland annat 80-talet timmermän från Malmö, men så fort de får veta att strejk pågår återvänder de hem.[46]
 • 31/10 Göteborg/Stockholm: Brev med upprop till tidningar om möten i Internationalens regi, bland annat från "Internationalens styrelse för Göteborg". Uppropen publiceras inte.[47]
 • ?/11 Stockholm: Bagare Ljungholms arbetare strejkar "missbelåtna med den föda ... de undfägnats".[48]
 • November Malmö: "Några av verkstäderna" i staden har "tillmötesgått arbetarnas anspråk, som Visst Icke kunna sägas vara överdrivna" och gett dem "ökad daglön". Arbetarna "bearbetas flitigt" av "de danska socialister­na".[49]
 • 5/11 Göteborg: Är strejker "nyttiga för arbetaren eller icke" ämne vid nytt "diskussionsmöte" i arbetareföreningen. Positiv resolution antas, strejkkassor föreslås.[50]
 • November-december Stockholm: "Icke obetydliga bidrag" insamlas på svenska verkstäder "för det internationella sällskapets räkning" och orga­nisationen sägs ha fått anhängare i Stockholm, vilka "samlat sig till ett sällskap", men de "vågar sig ännu [ej] fram ur sin gömsla" . En tidning under namnet Internationale planeras.[51]
 • 29/11 Stockholm: Stort missnöje på "en mängd fabriker" där arbetstiden inte minskats.[52]
 • 27-29/11 Stockholm: Arbetardelegation på 8 man vid Bolinders mekaniska verkstad begär "förhöjning i arbetslönerna".[53]
 • 13-16/12 Malmö: Sex typografer och två lärlingar på Snällposten går i strejk när de blir uppsagda vid samgåendet med Sydsvenska Dagbladet. Halva begärda reshjälpen bevilljas, fyra slutar i protest, fyra godtar reshjälpen och återgår.[54]
 • 28/12 Malmö: "Åtskilliga murargesäller" inbjuder samtliga i yrket i staden till sammanträde för att "överlägga om lämpligaste arbetspriserna" för nästa år. Vid mötet den 9 december enades murarna om att begära 25 procent höjda löner. Besökande från danska sektionen av Internationalen hjälper malmöarbetarna starta en löneaktion som ger 16 procents löneök­ning.[55]

Referenser

 1. NDA 14/4
 2. NA 3/5
 3. AsT 6/5, 13/5
 4. FP 6/5
 5. DN 10/5
 6. kapitel 3:1
 7. HE 29/7
 8. FL 5/8
 9. kapitel 3:6
 10. kapitel 3:2-4
 11. NT 1/8
 12. kapitel 3:6
 13. FL 2/8
 14. kapitel 3:7
 15. kapitel 4:3
 16. GeP 22/8, 24/8
 17. NP 23/8
 18. kapitel 4:3-10
 19. GeP 22/8
 20. DN 6/9
 21. NT 21/9
 22. FL 30/9
 23. GHT 20/9
 24. SOC 18/4-72
 25. FL 17/4 -72
 26. kapitel 5:1, 6:5-6
 27. kapitel 5:2
 28. AM 11/10
 29. FL 7/10
 30. AM 11/10
 31. NA 28/10
 32. FoT 13/10, 27/10
 33. MHT 14/10, 30/10
 34. MNA 28/10
 35. kapitel 5:3-6
 36. GP 15/9,
 37. AT 19/9
 38. kapitel 5:6
 39. kapitel 6:3
 40. ST 28/10
 41. FL 28/10
 42. NDA 30/10
 43. DN 31/10
 44. BP 24/10
 45. SkP 1/11
 46. kapitel 4:9-10
 47. kapitel 6:5
 48. FL 4/11
 49. FR 11/11
 50. kapitel 6:3
 51. kapitel 6:5
 52. FL 29/11
 53. FL 29/11
 54. MHT 16/12, 23/12
 55. kapitel 7:2-3