1872 - Arbetare i "kända" rörelser

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

Sammanställning av arbetare i "kända" rörelser under 1872. Materialet är i huvudsak hämtat från bilaga 2 i Bunny Ragnerstams Orons år, sid 289-301. Även kapitelhänvisningarna gäller för Orons år. Förkortningarna som används för de olika tidningarna finns att tillgå här.


Arbetare i kända "rörelser" 1872

Okänt datum Stockholm: Arbetarna vid P.A. Brerenqvists sockerbruk är bland de första i staden som får höjd lön och minskad arbetstid och dess­utom ytterligare förbättringar. Till sommaren får arbetsgivaren darför en silverpokal av arbetarna (SOC 13/6).

22/1 Malmö: Snickargesällerna och svarvargesällerna startar samtidigt löneaktioner. Båda yrkesgrupperna håller möte med sina arbetsgivare på hotell Danmark respektive hotell Syden. Med hjälp av samarbetsvilliga snickare ser redaktör Westenius till att parterna enas om 15 procents lönehöjning från 1 april. Snickargesällerna beslutar därefter bilda en snickareförening. Svarvargesällerna får också löfte om 15 procents lone­höjning (kapitel 7:5).

23/1 Malmö: Skräddargesällerna startar löneaktion med möte på hotell Danmark och utser kommitte som ska utarbeta lönekrav. De bjuder mästarna till förhandling i arbetareföreningens f d lokal torsdagen den 1 februari och beviljas 15 procents löneökning (kapitel 7:5).

29/1 Malmö: Arbetarna vid Aspelins pianofabrik beviljas lönehöjning och Ekströms pianofabrik följer efter (kapitel 7:5).

31/1 Hallsberg: 250 järnvägsarbetare på Hallsberg-Motala-Mjölby-banan strejkar och tågar till Hallsberg i protest mot att de själva får bekosta Redskap och avlöna sina förmän. Två arbetslag återgår efter en dag men hotas med stryk och upphör pånytt att arbeta. Alla är åter i arbete fredagen den 2 februari; resultat okänt (NA 3/2, ÖC 14/2).

8/2 Malmö: Timmerarbetarna inleder löneaktion med att inbjuda mästarna till arbetareföreningens f d lokal, endast en kommer. Samarbets villiga ar­betare ser till att yrkeskåren "bara" begar 16-17 procents löneökning, en komitte tillsätts för att utarbeta en priskurant. Vid nytt möte onsdagen den 21 februari antas priskuranten med krav på 16 procents lönehöjning från den I april. Ingen av de inbjudna mästarna kommer till mötet och priskuranten godkänns inte (kapitel 7:5).

15/2 Lund: Timmerarbetarna inbjuder mästarna till förhandling om deras krav på 25 procents lönehöjning och 1 timmes arbetstidsförkortning till 10 tim/dag. Inga mästare kommer, och vid nytt sammanträde söndagen den 18 februan beslutar timmerarbetarna att gå i strejk. Resultat okänt (FoT 20/2 LW 20/2).

19/2 Lund: Stenhuggarna och murarna får, som svar på gemensam skrivelse tIll domkyrkorådet, 16 procents lönehöjning och 1 timme minskad arbetstid till 11 tim/dag (LW 20/2, FoT 30/3).

5/3 Helsingborg: Sex skräddargesäller hos Joh. Lindberg & Co får inte begärda 25 procents lönehöjning och går i strejk. De får en del andra skräddare med sej. Resultat okänt (HT 5/3).

19/3 Lund: Metallarbetarna hos Holmberg & Co:s gjuteri enas vid möte söndagen den 10 mars och begär samt beviljas två dagar senare 15 procents lönehöjning (FoT 12/3).

17/3 Stockholm: Typografföreningen antar på extrasammanträde sönda­den den 7 mars nytt förslag till avtals tariff och sänder den för godkännande till samtliga boktryckare och Boktrycke!isocieteten. Boktryckarna behand­lar förslaget den 3 apnl, 5 och 12 Juni, samt antar en egen tariff och en ordningsstadga att gälla från den 1 juli med en liten lönehöjning och 11,5 tim arbetsdag. Typograferna förkastar tariffen som ändå börjar tillämpas på de större tryckerierna (Bengtson m fl, 1946).

25/3 Göteborg: Arbetarna vid järnvägens reparationsverkstad inlämnar petition med begäran om minskad arbetstid. Petitionen sänds till järnvägs­styrelsen, som dröjer med att besvara den (kapitel 8:4).

27/3 Stockholm: Skrädderiarbetarna och mästaren Kredring kommer vid en sammankomst överens om 25 procents lönehöjning. Mästarna Färnlund och Ahlström skyndar sej "efterfölja" och erbjuder i påskhelgen sina anställda samma löner (FL 30/3, 3/4, 6/4, 10/4, sOc 6/4).

30/3 Ystad: Samtliga bageriarbetare begär i petition till mästarna att söndagsarbetet ska upphöra. Resultatet okänt (FR 30/3).

1/4 Stockholm: Guldsmedsbolaget minskar arbetstiden från 12 till 10 tim/dag, ackordsarbetet upphör samtidigt, veckolön införs och ska utgå efter "den arbetsfortjänst förlidet års räkenskaper utvisade för var och en av arbetar­na". Dessutom garanterar bolaget arbetarna "en viss liten andel i det lö­pande årets behållning, att efter förtjänst dem emellan fördelas" (DN13/5).

3/4 Stockholm: Alla 167 anställda vid Tanto sockerfabrik får efter fram­ställd begäran lönen höjd med 20 öre om dagen (FL 3/4).

4/4 Stockholm: Skrädderiarbetarna hos Bauer & Co anordnar tillställning for mästarna och framfor önskan om 25 procents lönehöjning vilket beviljas (FL 6/4).

9/4 Linköping: Skrädderiarbetarna i staden inlämnar anhållan till mästarna om 20 procents höjning av lönen. Dagen därpå beviljar mästarna Iönehöj­ningen (ÖC 13/4).

10/4 Stockholm: Arbetarna hos skräddarmästaren Håkanssons begär och får 20 procents lönehöjning varefter mästern bjuder arbetarna på "kolla­tion" (FL 10/4, StA 16/4).

10/4 Stockholm: Utkörarna hos bryggaren P. Bjurholm begär högre lön och får 10 rdr mer i månaden (FL 10/4).

11/4 Persberg: Efter skrivelse från gruvarbetarna om lönehöjningar med 9 öre, från 81 tiII 90 öre, per dagsverke och med 3 öre, från 10 till 13 öre, per s k fusktimme, beviljar gruvbolagets styrelsen de höjda lönerna från 1 maj (Persbergs styrelseprot. 11/4 -72, FT 18/4).

11/4 Stockholm: 50-talet skrädderiarbetare hos Eriksson & Co inbjuder mästarna på tillställning, men dessa infinner sej inte. Nästa dag, fredagen den 12 april, överlämnar arbetarna skrivelse med krav på 25 procents lönehöjning, vilket inte beviljas. Arbetarna går genast i strejk. Resultatet okänt (FL 13/4, SM 17/4).

12/4 Helsingborg: De flesta typograferna i staden går i strejk, när arbetsgi­varna avslår deras framlagda anhållan om högre löner. Endast Helsing­borgs Dagblads typografer arbetar, eftersom löneavtal är ingånget dar (HD 13/4, FL 27/4).

13/4 Malmö: Arbetarna i hamnen - på mudderverk och. bogserbåtar, eldare vid ångmaskiner, smeder och hamnväktare - bevIljas p g a. fördyrade levnadskostnader 10-12 procents lönehöjning beroende på befattning (kapitel (8:2).

13/4 Halmstad: Arbetarna vid Slottsmöllans klädesfabrik, en av de största i Norden, får arbetstiden nedsatt med 3,5 tim/dag till 10,5 tim - enligt tidningarna "utan någon framställning" från arbetarna, men många missnöjda slutar och emigrerar till Amerika (HP 13/4, FR 20/4, FL 20/4, sOc 2H/4).

14/4 Sundsvall: Samtliga 38 (namngivna) skrädderiarbetarna i staden beslutar på möte att i skrivelse till mästarna anhålla om 25 procents lönehöjning under strejkhot. är inget svar ges uppvaktar 2 deputerade mästarna torsdagen den 18 april och fordrar "bestämt svar med Ja eller Nej". Det får de inte varvid strejk utbryter. Abetarna erbjuder mästarna till förhandling lördagen den 20 april men kan inte ordna lokal. Efter direkta förhandlingar fredagen den 19 april säger skräddarna hos mästarna Barthel och Witt upp sej. Resultatet okänt (SP 16/4, NK 16, 18, 20, 23, 25, 27/4 och 2/5).

16/4 Malmö: Arbetarna vid Bonnesenska varvet, och troligen även på Kockums och statensjärnvägstrafiks mekaniska verkstad, begär förkortad arbetstid och högre löner. Varvet säger nej och arbetarna där går i strejk, medan de övriga företagen avvaktar utgången. Följande dag inleds för­handlingar på varvet, vilket resulterar i en kompromiss på 15 procents lönehöjning och en halvtimmes minskad arbetstid (kapitel 8:2).

16/4 Helsingborg: Arbetarna vid P. Olssons Efterföljares magasin begär 50 öre i lönehöjning, från 1:50 till 2 kr/dag, samt en timmes arbetstidsför­kortnmg. Företaget går med på arbetstidsförkortningen men bara 1:67 rdr/ dag, varvid "de flesta" går i strejk samma.dag, de övriga dagen därpå, totalt 30-talet man. Strejken utvidgas då samtliga spannmålsbärare ansluter sej, totalt 60-talet man. Efter 11 dagars strejk, får arbetarna igenom sina krav (HT 20/4, 23/4, ÖP 20/4, 23/4, FR 20/4, FL 24/4, 27/4, SOC 26/4).

16/4 Göteborg: Metallarbetarna på de stora industrierna i Göteborg - KeIllers, Lindholmen, Eriksberg, statens järnvägstrafiks mekaniska, Ro­bertsons m fl - startar stor facklig aktion och begär i skrivelse "några procents löneförhöjning och en timmes arbetstidsförkortning till "60 timmars arbetstid för veckan". Den 24 avslår största företaget, Keillers, arbetarnas begäran, den 26 avskedas de åtta kommitterade, den 29 går de övriga företagen med på arbetstidsförkortning och övertidsersättning och utlovar lönehöjning, samma dag utbryter strejk på Keillers. Nya samarbets­villiga kommitterade utses och efter två veckor strejk går de lördagen den 11 maj med på en kompromiss som ger minskad arbetstid från 69 till 64 5 tim/dag men ingen lönehöjning. Arbetet återupptas måndagen den 13 maj (kapitel 8:4-8).

16/4 Stockholm: Bokbindare P. Hertzog förkortar, efter anhållan från arbetarna, arbetstiden 1 tim/dag utan löneminskning (StA 16/4).

16/4 Linköping: Skrädderiarbetarna får 20 procents lönehöjning (StA 16/4).

17/4 Stockholm: Ölutkörarna vid Wienerbryggeriet begär höjd månadslön, förhöjning på 5 rdr/månad samt en halv flaska öl för var 100:e de själva säljer (FL 17/4).

17/4 Stockholm: Arbetarna vid Casparsson & Schmidts sidenfabrik får 15 procents lönehöjning (SM 17/4).

17/4 Stockholm: Arbetarna hos skomakarmästare O. Säfström får lönen höjd med 20 procent. Arbetarna hos skräddarmästare O. Christiansson får 25 procent, hos Lundby & Ekholm 25 till 32 procent och hos A.F. Lindmark 25 procents löneökning, på de två senare skrädderierna enligt uppgift utan begäran från arbetarna (FL 13/4, SM 17/4, SOC 17/4).

18/4 Stockholm: 230 skomakeriarbetare håller möte i arbetareföreningens lokal och beslutar begära 25 procents lönehöjning hos sina respektive mästare. På en vecka beviljas detta av 31 mästare (StA 26/4, FL 27/4).

18/4 Malmö: Kockumsarbetarnas krav avslås och en punktstrejk utbryter genast med 140-talet plåtslagare vid nya varvet. Redan samma dag går företaget med på 18 procents lönehöjning för alla anställda, en timmes minskad arbetstid om dagen samt en tydlig "kollektivisering" av lönerna (kapitel 8:2).

19/4 Lund: Skrädderiarbetare hos mäster LJ. Lundgren fordrar och får lönerna höjda. Stadens sex mästare möts och kommer överens om att var och en enskilt ska höja lönerna för sina "dugliga arbetare, som därav gjort sig förtjänta" (FoT 19/4, KA 20/4).

19/4 Göteborg: Skrädderiarbetarna bedriver gemensam löneaktion och begär 15 procents lönehöjning, vilket genast beviljas av samtliga mästare (GHT 1914, GP 20/4).

19/4 Stockholm: Vid komministervalet i Maria församling deltog 300 arbetare från Bergsunds varv och mekaniska verkstad. De lade "självmant och utan påtryckning" enhälligt sina röster på fil doktor E.M. Lindgren, "en aktningsvärd ledamot av Stockholms arbetareförening" (FL 27/4, 1/5).

Omkring 20/4 Göteborg: Rosenlunds textilfabrik höjer arbetslönen för de anställda (GHT 7/5).

20/4 Jönköping: Efter sammanträden beslutar stadens skrädderiarbetare genom en annons med den hotfulla rubriken "STRIKE" inbjuda mästarna till förhandling söndagen den 21 april på O. Storgatan 53 om krav på 20 procents lönehöjning, "vilket är av högsta behov påkallat". Endast 3 po­sitiva mästare inställer sej, och de lovar ge svar efter samråd med övriga kolleger. Vid ett nytt möte den 22 april kommer arbetarna och mästarna överens om att en lönehöjning på 16 procent genast ska träda i kraft (JB 20/4, 23/4, 25/4).

20/4 Stockholm: Skomakarna L.O. Westberg och J.T. Palm samt skräddar­na Sanden, Grönqvist, Rathke och C. Littorin beviljar sina arbetare högre löner, enligt uppgift utan begäran från arbetarna (FL 20/4, SOC 30/4).

22/4 Kristianstad: Arbetarna vid CJ.F. Ljunggrens mekaniska verkstad igångsätter en aktion och överlämnar sin "önskan" till fabrikören. Vid sammanträde med samtliga arbetare lördagen den 27 april låter denne dem välja mellan 10 procents lönehöjning och minskad arbetstid till 11 tim/vecka, Arbetarna väljer lönehöjningen (kapitel 8:3).

22/4 Norrköping: Smedarbetarna hos mäster O. Pehrsson får fr o m mån­dagen den 22 april arbetstiden avkortad med 1 tim/dag (6 tim/vecka), från kl 6 fm till 7 e m (ÖNT 23/4).

24/4 Stockholm: Arbetarna hos skräddarmästarna Rothe och Lindström beviljas 25 procent högre lön (FL 24/4).

26/4 Stockholm: Arbetarna hos korgfabrikör S.F. Wahlström får lönerna höjda 20-25 procent (FL 1/5).

27/4 Stockholm: Samtliga spannmälsbärare vid kornmagasinen begär högre lön, vilket genast bevilj as av ägaren som tackar för att de inte strejkar (HT 30/4, EnT 30/4).

27/4 Växjö: Arbetarna i fabrikör Svahns textilfabrik beviljas högre lön (FL 27/4).

27/4 Stockholm: Arbetarna hos skräddarmästare W. Kjellstrand beviljas 20 procent högre lön (FL 27/4).

27/4 Härnösand: Skrädderiarbetarna hos stadens 4 mästare får efter begäran 25 procent högre veckolön. (SP 27/4).

29/4 Båstad: Byggnadsarbetarna hos byggmästare Åkerlund, som håller på med återupppbyggnad efter en brand, strejkar. "Åtskilliga" avskedas "åtskilliga" återgår (EnT 30/4, DN 4/5).

29/4 Stockholm: 100-150 bergssprängare, grundläggare och stenhuggare vid stadens arbeten begär högre lön, beviljas 5 öre mer i timmen vilket de tycker är för lågt och går i strejk samt tågar genom staden (FL 4/5, FP 4/5).

29/4 Strömstad: Byggnadsarbetare vid reparationer på Norra badhuset begär under strejkhot löneförhöjning från 1:12 till 1:16 rdr per dag, eftersom badhusbolaget nyligen har höjt badgummornas löner. Löneökningen bevil­jas inte och arbetarna går i strejk. Resultat okänt (StT 1/5).

30/4 Ystad: Grafs mekaniska verkstad beviljar sina 20 anställda 2 timmar kortare arbetstid i veckan (SaC 30/4).

30/4 Ängelholm: Stadens två repslagargesäller får högre lön, sedan de i flera dagar strejkat och tillslut fått mästaren att gå med på kraven (EnT 30/4).

30/4 Stockholm: Arbetarna hos skräddare August Enlund begär 25 procents lönehöjning, vilket beviljas (SaC 30/4).

30/4 Stockholm: Bokbindare F. Beck förkortar arbetstiden för sina anställ­da med 1 tim/dag (SaC 30/4).

30/4 Laholm: Arbetarna vid Laholms sågverk får begäran om högre lön avslagen och går i strejk. Efter ett par dagar avslutas strejken med att arbetarna får "en något förhöjd dagspenning", medan aktionens ledare avskedas och svartlistas (HP 115, 4/5, HB 7/5).

30/4 Söderhamn: 106 arbetare vid Ljusne sågverk, s k vagnkarlar och ribbkuskar, strejkar sedan bokhållaren räknat fel på deras löner. Trots att misstaget rättas till fortsätter strejken under dagen, arbetarna tågar genom sågverket med en fana under "skrik och hot" och utövar "våld mot den övriga arbetspersonalen", d v s tvingar den att delta (NK 7/5, SoP 4/5).

30/4 Bollnäs: Arbetarna vid Åsbacka sågverk en knapp mil norrut strejkar och marscherar de fyra milen in till Söderhamn, troligen for att göra gemensam sak med arbetarna från Ljusne. De återupptar arbetet "sedan deras anspråk om förhöjning av arbetslönen bifallits (SoP 4/5, NK 7/5).

1/5 Stockholm/Göteborg/Malmö: Arbetarna vid järnvägsverkstäderna får besked att Kongl järnvägsstyrelsen den 27/4 har bevlijat dem 1 tim kortare arbetstid/dag på sommaren, från 7 e m till 6 f m med 1 timmes rast, så att arbetstiden blir 10 timmar om dagen året om, d v s 60 tim/vecka (kapitel 8:4-8).

1/5 Stockholm: Arbetarna vid Bergsunds mekaniska verkstäder får arbetstiden minskad till 64 tim per vecka, från kl 7 f m till 7 e m, och från 7 till 5 på lördag, med 1 timmes rast. Samtidigt får de 1 procent av förra årets förjänst att dela sins emellan (Keillers strejkhandlingar, SOC 18/5).

1/5 Helsingborg: Flera hundra av stadens hantverksarbetare av skilda yrken planerar "storartad strike'" och ska hålla möte i samband med festlighet under 1-majfirandet. Men ledare saknas och planen stannar vid att de skålar på att "tiden var kommen, då arbetarna borde värna om sin rätt" (HT 2/5, FoT 3/5, SOC 4/5).

2/5 Söderhamn: Justerare och utlastare vid Bergviks brädgård kräver att antingen få åtta månaders jämn sysselsättning eller full dagspenning då arbete saknades, samt 50 öre i veckan till hyreshjälp. Resultat okänt (SoP 4/5, NK 7/5).

3/5 Göteborg: Kolbärarna i hamnen begär högre lön, vilket inte beviljas och de går i strejk. Dagen efter, den 4 maj, ansluter sej de s k säckbärarna och sjåarna och all lastning och lossning av fartygen lamslås samtidigt som s k arbetsvilliga hotas. Strejken avslutas den 6 maj då uppgörelse träffas och flertalet återgår (kapitel 8:7).

3/5 Göteborg: Arbetarna hos skomakare a. Thunberg får 25 procent högre lön (GHT 3/5).

3/5 Uddevalla: Arbetarna tackar i insändare Kampenhofs textilfabriks bolagsstyrelse för att den varit tillmötesgående mot arbetarnas "billiga anspråk". Arbetarna får 25, 10 respektive 5 procent högre daglön beroende på skicklighet (BT 3/5)

4/5 Halmstad: De 16 arbetarna vid stadens brädgård begär och får 25 procents lönehöjning. Då begär arbetarna 33 procent och går i strejk. När kravet avslås, med hot om avskedande av samtliga, återtar de arbetet till den beviljade lönehöjningen (HP 4/5).

4/5 Stockholm: Skoarbetarna hos mäster L.P. Wahlqvist får 20-25 procoent högre lön (FL 4/5).

4/5 Stockholm: Snickeriarbetarna håller sedan några dagar sammanträden "för att organisera en omfattande och solidarisk rörelse för vinnande av högre villkor" eller strejka (FP 4/5, SOC 17/5).

4/5 Stockholm: Inom "åtskilliga yrkesgrenar ... motser man arbetsinställelser" (FP 4/5).

4/5 Stockholm: Arbetarna hos bokbindare Kristian Hanstedt får en timme kortare arbetstid med samma lön (FP 4/5).

4/5 Göteborg: Stadens tunnbineriarbetare beviljas 25 procents lönehöjning, vilket de har begärt "till följd av stegrade priser på alla livsförnödenheter" (GHT 4/5).

4/5 Norrköping: Arbetarna vid G. Welander & Kellners mekaniska verkstad får vid "anspråkslös kollation" lördagen den 4 maj veta att företaget minskar arbetstiden 1,5 tim/dag samt infor 50 procent högre lön för övertid, enligt uppgift "utan ringaste påtryckning från arbetarnes sida" (NT 6/5).

4/5 Ystad: 80-talet murare, timmermän, snickare, grundläggare m fl bygnnadsarbetare hos H.F. Möller anhåller om 1 timme minskad arbetstid "varje morgon och 1 timme på eftermiddagen på lördag samt löneutbetalning på fredag... Arbetsgivaren går med på allt detta och höjer lönen för "samtliga ... med olika procent och efter förtjänst" (YT 7/5).

6/5 Stockholm: Gasverksarbetarna samlas på kvällen och kommer överens om att begära höjda löner. De framför kravet till arbetsgivarna, får inget be­stämt löfte, men fordringarna föreläggs bolagsstyrelsen. Resultatet okänt (FL 8/5, SOC 11/5).

6/5 Eskilstuna: Stadens skräddare och repslagare "har gjort strike" (DN 6/5).

7/5 Halmstad: Jordbruksarbetarna vid Hjuleberg yrkar lönehöjning mitt under brådaste vårarbetet, när kravet avslås strejkar de och "en mängd" beger sej till Amerika eller Tyskland (HB 7/5).

7/5 Helsingborg: Skrädgeriarbetarna hos mäster O. Olsson begär och får 15 procents lönehöjning (ÖP 7/5).

8/5 Stockholm: Måleriarbetarna hos mäster Wagner får lönen höjd med 25 procent och arbetstiden minskad med 1 tim/dag. Målarmästare Landin minskar arbetstiden 2 tim/dag (FL 8/5).

8/5 Stockholm: Arbetarna hos målarmästare Landelius får arbetstiden avkortad med 2 timmar per dag (FL 8/5).

8/5 Stockholm: Bryggeriarbetarna hos F.W. Bille meddelar att bryggaren "förhöjt arbetslön och dagpenning till vår fullkomliga belåtenhet" (FL 8/5).

8/5 Stockholm: Arbetarna hos skräddarmästare P. Holm vid Karlberg har fått lönen höjd 30 procent, enligt uppgift "utan påtryckning" från arbetarna (FL 8/5).

10/5 Kristianstad: En lokaltidning rapporterar att största delen av Kristian­stads skräddargesäller "genom hotelser att upphöra med arbetet" har tvingat sina mästare, som är överhopade med arbete, att höja lönerna 15 procent (YT 10/5).

11/5 Göteborg: Arbetarna vid Göteborgs Bobinfabriks AB tackar företaget "ökad avlöning och avkortad arbetstid till vår belåtenhet" (GHT 11/5).

11/5 Västerås: De ackordsarbetande tobaksarbetarna vid A.T. Sundin & Co:s tobaksfabrik framlägger "skriftligen ...specifiserade krav på ... höjd lön, minskning av den elva timmar långa arbetstiden per dag samt rätt "efter behag ... komma till och gå ifrån arbetet". Den "arbetarvänlige" fabrikör Sundin avslår "genast och bestämt" det sista samt kravet på minskad arbetstid. Flertalet av betingsarbetarna går i strejk och tågar genom gatorna. Den 13 maj avskedas "strikens´ upphovsmän", cigarrarbetarna Westerdahl och Mejer, varvid de övriga genast återgår med höjda löner (VLT 17/5).

11-16/5 Sundsvall: Löneaktion i sågverksdistriktet. Lördagen den 11 maj begär arbetarna vid Heffners såg höjd lön, vilket inte beviljas. Tisdagen den 14 maj nedlägger arbetarna vid N. Wikströms såg i Mon arbetet med be­gäran om 20-25 procents lönehöjning. Initiativtagarna avskedas genast, de övriga får "tillstånd" att återgå till de gamla vil1koren, vilket en del gör, men lördagen den den 16 maj har arbetarna vid bradgården ännu inte återgått. Vid Enhörnings såg är strejken total torsdagen den 16 maj, och följande lördag har den upphört sedan "arbetarnas fordringar om ökad avlöning tillmötesgåtts (NK 16/5, 18/5).

?/5 Skutskär: "En del" arbetare vid Skutskärs sågverk går en dag i veckan 13 - 18 maj i strejk, men de återgår "självvilligt" efter bara ett dygn (GeP 21/5).

11/5 Helsingborg: Flera hundra handsksömmerskor kräver "högre arbets­lön". När de inte får begärda 4 öre mer per handskpar utbryter strejk Vid Löthmans handskfabrik. Företaget beviljar hälften, 2 öre mer per par, och kvinnorna återupptar arbetet (FL 11/5, ÖP 1115, SOC 24/5).

11/5 Stockholm: Bokbinderiarbetarna hos A.F. Frykblad får arbetstiden avkrotad 1 tim/dag utan löneavdrag (FL 11/5).

11/5 Norrköping: En del av skrädderiarbetarna får lönerna höjda med 20 procent av sina mästare, enligt uppgift utan någon påtryckmng (ÖNT 11/5).

11/5 Stockholm: "Åtskilliga arbetare" vid Rörstrands porslinsfabrik meddelar att de "i nästa månad" tänker avresa till Holland där de har fått arbetet (FL 11/5).

12/5 Stockholm: Samtliga bokbindargesäller som inte fått löneökning håller överläggning för att "överenskomma om huru många procent förhöjning i arbetslönen pluraliteten äskar". De kommer överens om att kräva 25 procent. Men först den 22 juni meddelas att de har lagt fram skrivelsen till mästarna med krav på 25 procents lönehöjning på ackords- och veckolönerna, att arbetstiden minskas till 11 tim/dag, samt att de gifta arbetarna får lön om fredagarna. Resultat okänt (FL 11/5,15/6, SOC 22/6)

13/5 Göteborg: Arbetarna vid Wetterholms läderfabrik tackar arbetsgivarna M. Levinssons Söner för att "de tillmötesgått våra önskningar om förhöjning av våra lönevillkor" (GHT 13/5).

14/5 Göteborg: Omkring 500 arbetare vid stadens olika brädgårdar, samtliga vid brädgårdarna i Majorna och Masthugget, upphör med arbetet för att deras fordringar på ökad lön inte beviljas. En del återgår den 17 maj, men hotas av de strejkande, så att ordningsmakten vidtar "flera mindre vanliga försiktighetsmått" och t o m är beredd på att inkalla militär. Strejken pågår den 18 maj, resultat okänt (GHT 14/5, FP 18/5) .

14/5 Trelleborg: Arbetarna vid Trelleborgs gjuteri och mekaniska verkstad får av ägaren, fabrikör J.C. Petersen, minskad arbetstid och höjd lön (TT 11/5).

17/5 Stockholm: Fältskärarsvennerna håller möte och beslutar begära kortare arbetstid. Fältskär C.F. Wahlström höjer lönen för sina anställda med 20-25 procent (DN 17/5).

17/5 Stockholm: Fångvaktarna vid stadens cellfängelse strejkar för högre löner, resultat okänt (DN 18/5).

18/5 Stockholm: Arbetarna vid A.T. Lundin & kompanis tobaksfabrik strejkar och beviljas högre lön (DN 18/5).

18/5 Kristianstad: "En del mureriarbetare" meddelar att de har beviljats vad de begärt av sina arbetsgivare, d v s kontrakt på 25 procent högre dagspenning och en timme kortare arbetstid/dag. Löneökningen på 10 öre per dag ska avdragas som "sparpenning" till vintern. I november försvarar sig byggmästarna med att vidtagna hyreshöjningar beror på arbetarnas höjda löner, vilket arbetarna protesterar emot (KA 18/5, 16/11).

22/5 Stockholm: Arbetare håller möten för att komma överens om att "varje duglig arbetare bör årligen" tjäna 800 riksdaler om året, så "att han därmed får åtnjuta medborgerlig rätt såsom röstberättigad vid riksdagsval" (FoT 22/5).

23/5 Gävle: Arbetarna vid vattenledningsarbetet i staden strejkar för högre lön. De återgår dagen därpå då strejken "helt och hållet misslyckades" (ET 1/6).

27/5 Gävle: Stor gemensam facklig aktion inleds måndagen den 27 maj av metallarbetarna i Gävle. Arbetarna vid Lindahl & Runers, Gävle-Dala järnvägs samt ytterligare två mekaniska verkstäder inlämnar skrivelser med krav på 2 öre högre timlön, minskad arbetstid till 10-11 timmar/dag samt 50 procents tillägg vid övertid. Arbetsgivarna kräver undertecknad skrivelse, arbetarna är inte eniga, 16 vägrar, övriga undertecknar skrivelsen fredagen den 31 maj. Samma dag svarar Lindahl & Runer med att stänga verkstaden samt meddelar tillsammans med järnvägsverkstaden, O. Hamargren och O.A. Brodin i en skrivelse att övertidskravet inte kan tillmö­tesgås, att höjda löner ska fastställas "efter vårt omdöme av duglighet och flit". Lindahl & Runer hotar dessutom med vräkning från företagets fria bostäder. Trots det går arbetarna i strejk lördagen den 1 juni. På måndagsmorgonen den 3 juni återgår 35 man på de gamla villkoren, på e m ytterligare två, fyra slutar och tre avskedas; tisdagen den 4 juni är arbetet åter i gång som vanligt. Vid Gävle-Dala järnvägs mekaniska utbryter strejken den 3 juni, onsdagen den 5 återgår "blott en ringa del" av personalen, men den 20 juni meddelas att hela strejken har upphört, utan "önskligt resultat" (NP 3/6, 5/6, 6/6, GeP 6/6, ABL 20/6).

2/6 Gävle: Varvstimmermännen vid Södra och Norra varvet har allmänt samanträde på Sätraåsen och beslutar begära tim- istället för daglön, samt tillsätter kommitte som ska utforma skrivelse till arbetsgivaren. I väntan på besked fortsätter de arbeta. Resultatet okänt (NP 3/6).

3/6 Eskilstuna: Arbetarna vid Th. Munktells mekaniska verkstad framläg­ger krivelse till arbetsgivaren och anhåller om högre lön och förkortad arbetstid. Fredagen den 7 juni svarar Munktell att de beviljas 15-25 procent högre lön och 1 timme kortare arbetstid/dag (EA 12/6).

3/6 Falun: 200 gruvarbetare yrkar högre betalning och "andra förmåner". När de inte får det vägrar de gå ner i gruvan, sätter lås för gruvnedgång­en och tågar ner till staden. Största delen av de strejkande återgår efter­hand under veckan, utan att uppnå något resultat (FP 5/6, TF 6/6, DP 8/6, 12/6).

6/6 Hellsingborg: Järnvägsarbetare vid statens järnvägstrafik och Lands­kronas-Helsingborgs järnvägar går ut i gemensam löneaktion. De statliga jätnvägsarbetarna kräver att daglönen på 1:50 höjs och strejkar. De andra, som bara har 1:24 rdr, säger att de erbjuds 2:50 rdr på andra ställen. Landskronas och Helsingborgs järnvägsstyrelser höjer lönen till 1:60 rdr under sommarmånaderna och undviker strejk. Senare meddelar de för­enade styrelserna att personalen vid järnvägarna, d v s lokomotivföra­re och betjäning, får 10 procents lönehöjning (ÖP 6/6, FL 8/6, SOC 13/6, 18/7, NT 9/7).

10/6 Stockholm: Järnvägsarbetare vid nattarbete vid Södra stationen går i strejk när det ryktas att de inte ska få de utlovade 2 riksdalerna utan bara 1:50 riksdaler per dygn. 50-talet man avskedas (FL 12/6).

18/6 Billesholm: Stenkolsarbetarna vid Billeholms gruvor kräver högre daglön och samtliga lägger samtidigt ner arbetet. Efter två dagar ingås en uppgörelse på "en löntillökning av 5 öre för varje upptagen tunna stenkol" och arbetet återupptas (HT 20/6, ÖP 22/6, FL 26/6, SOC 26/6). Midsommar Orust: Arbetslösa hantverkare "som intressera sig för den internationella rörelsen", d v s Internationalen, håller två möten på den lilla badorten Stillingsön på Orust. Mötena, som har två ordförande, en smed- och en tapetserargesäll, beslutar anta Internationalens beslut från den 18 maj i Schweiz "om en allmän europeisk streike". Genast utbryter, strejker bland öns jordbruks- och varvsarbetare (BT 28/6).

6/7 Norrköping: 20-talet arbetare vid Norrköpings gjuteri kräver höjda löner, när det inte beviljas går de i strejk. Resultat okänt (ÖNT 6/7, SOC 17/7).

7/7 Norrköping: Stadens timmermän planerar löne- och arbetstidsaktion, men får inte vara i den planerade lokalen söndagen den 7 juli. Möte hålls istället i Korshagen med 100-talet arbetare. En skrift med krav på minskad arbetstid och ökad lön antas inte, eftersom för få av stadens timmermän är närvarande. Beslut fattas om nytt möte, men vad som sedan sker är inte känt, några får dock högre löner (NT 6/7,8/7, ÖNT 9/7).

10/7 Landet: Telegrafassistenterna cirkulerar sins emellan petitionslistor för underskrift, med krav på bättre lönevillkor (SOC 10/7).

16/7 Persberg: Gruvarbetarna begär pånytt högre löner, och efter "viss oro" går styrelsen med på att från den 1 augusti höja dagsverkslönen till 1 rdr rmt, iläggardagsverken med 25 procent, och timmermännens timlöner höjs till 18 öre/tim (Persbergs styrelseprot. 16/7).

22/7 Sölvesborg: Timmermännen hos fabrikör Lilljedal begär måndagen den 22 juli högre lön och går i strejk. Fabrikören svarar samma dag med lockout av samtliga anställda (SP 24/7, SOC 30/7, FL 31/7).

22/7 Sölvesborg: Ett dussin 10-åriga barnarbetare som bär virke ombord på en skonert i hamnen begär drygt 25 procents lönehöjning, från 40 till 50 öre, med hot om strejk. Samtliga avskedas (SP 24/7, FL 31/7, SOC 30/7).

28/7 Stockholm: 60-talet pigor samlas söndagen den 28 juli i Bellevueparken och överlägger om "gemensamma angelägenheter". De beslutar att de som har under 8 rdr/månad ska begära påökt till den summan, och om det inte beviljas säga upp sej. De närvarande förbinder sej att hädanefter inte ta tjänst för mindre än den överenskomna summan, samt beslutar att "längro fram mötas för att 'mangrannare' få överlägga" (FL 31/7).

Sommar Skåne: På flera ställen i landskapet vägrar "lagstadge tjänare" att arbeta mer än 10 timmar per dag om de inte får 25 procents löneökning (FL 7/8).

7/8 Stockholm: Skoarbetare vinner "en ringa tillökning uti den ... högst obetydliga ersättningen för sitt arbete" och får högre löner (FL 24/8).

20/9 2/10 Motala: Fredagen den 20 september, veckan efter att ett referat publiceras om Motalas bolagsstämma med uppglften att företaget gått 255 141 riksdaler i vinst, samtidigt som ett rykte säger att vissa ackord går med förlust för arbetarna, utbryter en ny strejk på företaget. Pånytt är det 350-talet man i valsverket och hammarsmedjan som kräver att "det under innevarande år införda avlöningssätt" ska förändras, för att ge "en viss trygghet emot löneförsämringar". Strejken, som är landets ditils längsta, tystas ner i pressen av bolagets direktör E.A. Unge, men avslöjas av Östgöta-Correnspondenten. Efter två veckor tvingas arbetarna ge upp och återgår på de gamla villkoren onsdagen den 20 september, (ÖC 12/10, 19/10 MT 15/10, SkT 16/10).

19/10 Halmstad/Jönköping: Samtliga arbetare vid Halmstad-Jönköpings järnväg, över 200 man begär på lördagen löneökmnging från 1:50 till 2 riksdaler per dag. När det inte beviljas utbryter strejk och arbeiarna tågar ungefär en mil in till Halmstad och övertalar fler arbetslag på vägen att strejka. Arbetarna stadgar sins emellan vite för den som arbetar för lägre lön. Förhandlingar pågår mellan ingenjörerna och arbetarna, och på mändagen återupptas arbetet utan löneökning, men 8-10 man avskedas (HP 19/10, 23/10, VT 25/10).

30/10 Malmö: Åtskilliga skomakeriarbetare strejkar för högre lön, och de förbinder sej att inte återuppta arbetet förrän de fått igenom sina krav (MHT 30/10)