De frihetliga kommunisternas organisationsplattform

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök

De frihetliga kommunisternas organisationsplattform är ett dokument som skrevs av några anarkister som flytt Ryssland efter revolutionen 1917. De menade att anarkisterna misslyckats eftersom de saknade organisationsförmågan och den samordning som krävs under en revolution.

I Plattformen förespråkas istället ”taktisk och teoretisk enhet”, alltså att teorin och praktiken måste vara överensstämmande när man organiserar sig. Om man inte organiserar sig på detta sätt, utan organiserar sig enligt syntestanken, blir organisationen handlingsförlamad. Den kände anarkisten Errico Malatesta höll med om synteskritiken som plattformisterna lade fram, men var kritisk mot att man skulle bilda organisationer enligt deras modell (han kritiserade främst tanken om ”kollektivt ansvar” och centralkommittéer).

Utdrag ur De Frihetliga Kommunisternas Organisationsplattform

Organisatorisk avdelning

Principerna för anarkistisk organisering

De allmänna, konstruktiva ståndpunkter som uttryckts ovan bildar den organisatoriska plattformen för anarkismens revolutionära styrkor.

Denna plattform, som innehåller en bestämd taktisk och teoretisk orientering, tycks vara det minimum som det är nödvändigt att samla alla den organiserade anarkist- rörelsens militanter kring.

Dess uppgift är att samla alla de sunda elementen i anarkiströrelsen till en allmän organisation, aktiv och agiterande på en fast grund: Anarkisternas Allmänna Förening. Alla anarkistiska militanters styrka bör orien teras mot att skapa denna organisation.

De grundläggande principerna för organiseringen av en allmän förening av anarkister bör lyda som följer:

1. Taktisk enhet

Teori representerar den kraft som styr personers och organisationers aktivitet längs en bestämd bana mot ett bestämt mål. Naturligtvis bör den vara gemensam för alla de personer och organisationer som ansluter sig till den allmänna föreningen, både övergripande och i detalj. Den bör även vara i fullständig endräkt med de teoretiska principer som förklaras av föreningen.

2. Taktisk enhet eller den kollektiva handlingsmetoden

På samma sätt bör de taktiska metoder som tillämpas av enskilda medlemmar och grupper inom föreningen vara enhetliga, det vill säga benhårt överensstämmande med varandra och föreningens allmänna teori och praktik.

En gemensam taktisk linje i rörelsen är av avgörande betydelse för organisationens existens och hela rörelsen, den avlägsnar den katastrofala verkan av flera former av taktik som står i motsatsställning till varandra, den koncentrerar rörelsens alla krafter, ger dem en gemensam inriktning som leder till ett bestämt mål.

3. Kollektivt ansvar

Vanan att handla på ens personliga ansvar bör bestämt fördömas och förkastas i den anarkistiska rörelsens led.

Det revolutionära livets sociala och politiska område är framförallt i grunden kollektiva av naturen. Social revolutionär aktivitet på dessa områden kan inte grundas på individuella militanters personliga ansvar.

Den allmänna anarkistiska rörelsens verkställande organ, den anarkistiska föreningen, som intar en fast linje mot taktiken med oansvarig individualism, inför i sina led principen om det kollektiva ansvaret: hela föreningen kommer att vara ansvarig för varje medlems politiska och revolutionära handlande, på samma sätt kommer varje medlem att vara ansvarig för den politiska och revolutionära aktiviteten hos föreningen som helhet.

4. Federalism

Anarkismen har alltid förnekat centraliserad organisation, både i massornas sociala livsområde och i dess politiska handling. Det centraliserade systemet vilar på att det kritiska sinnet, initiativet och oberoendet hos varje individ avtar och att massorna blint underkastar sig "centrat". De naturliga och oundvikliga följderna av detta system är att det sociala livet och organisationens liv förslavas och mekaniseras.

Mot centralismen har anarkismen alltid förespråkat och försvarat federalismens princip, som förlikar individernas och organisationens oberoende och initiativ med inordnan det i den gemensamma saken.

I och med att federalismen förlikar idén om oberoendet och varje individs rättigheter med offrandet åt sociala behov nödvändigheter, öppnar den dörrarna för varje sund yttring av varje individs färdigheter.

Men alltför ofta har den federalistiska principen van ställts i anarkistiska kretsar, den har alltför ofta fattats framför allt som rätten att demonstrera sitt "jag", utan skyldighet att räkna med plikter som berör organisationen.

Denna falska tolkning ställde till kaos i vår rörelse tidigare. Det är dags att sätta stopp för det på ett fast och oåterkalleligt sätt.

Federation betyder individernas och organisationernas fria överenskommelse att arbeta kollektivt för ett gemensamt mål.

En sådan överenskommelse och den federalistiska förening som grundas på den kommer bara att bli verklighet, snarare än en saga eller illusion bara på villkoret att alla deltagarna i överenskommelsen och föreningen helt och hållet uppfyller de åtagna plikterna och böjer sig för gemensamma beslut.

I ett socialt projekt, oavsett hur stor federalistisk grund det bygger på, kan det inte finnas några rättigheter utan skyldigheter, liksom det inte kan finnas några beslut utan att de verkställs. Det är till och med mindre tillåtet i en anarkistisk organisation, som ju uteslutande åtar sig skyldigheter som berör arbetarna och deras sociala revolution.

Medan den federalistiska typen av anarkistiska organisationer erkänner varje medlems rätt till oberoende, fri mening, individuella frihet och initiativ, kräver den av varje medlem att åta sig bestämda organisatoriska plikter och att de benhårt verkställs, liksom den kräver att gemensamma beslut utförs.

Endast på det villkoret får den federalistiska principen liv och fungerar den anarkistiska organisationen riktigt och styr den mot det bestämda målet.

Varje organisation som är ansluten till föreningen innebär en livsviktig cell i den gemensamma organisationen. Varje cell bör ha sitt sekretariat, som verkställer och teoretiskt leder organisationens politiska och tekniska arbete.

Med hänsyn till att aktiviteten hos alla till föreningen anslutna organisationer skall samordnas, skapas ett speciellt organ: föreningens Verkställande Kommitté. Denna kommitté skall ha hand om följande funktioner: verkställande av beslut som tagits av den förening som den är anförtrodd; teoretiskt och organisatoriskt orienterande av aktiviteten hos isolerade organisationer, överensstämmande med föreningens teoretiska ståndpunkter och allmänna taktiska linje; uppehållande av arbetande och organisatoriska förbindelser i föreningen och med andra organisationer.

Rättigheter, skyldigheter och praktiska uppgifter för den verkställande kommittén fastställs av föreningens kongress.

Den allmänna föreningen av anarkister har ett konkret och bestämt mål. I namn av den sociala revolutionens framgång måste den framför allt dra till sig och ta upp de mest revolutionära och strängt kritiska elementen bland arbetare och bönder.

I och med att den allmänna föreningen av anarkister prisar den sociala revolutionen och vidare är en antiauktoritär organisation som strävar efter att avskaffa klassamhället, är den beroende av de två grundläggande klasserna i samhället: arbetarna och bönderna. den betonar arbetet med att frigöra dessa två klasser lika mycket.

Vad det gäller arbetarnas fackföreningar och revolutionära organisationer i städerna, måste den allmänna föreningen av anarkister ägna alla sina ansträngningar åt att bli deras pionjär och deras teoretiska ledstjärna.

Den antar samma uppgift vad beträffar de exploaterade bondemassorna. Som baser som spelar samma roll som de revolutionära arbetarnas fackföreningar, strävar fören ingen att förverkliga ett nätverk av revolutionära bönders ekonomiska organisationer, vidare en särskild bonde förening, som grundar sig på antiauktoritära principer.

Den allmänna föreningen, som fötts ur hjärtat av massan av arbetande människor, måste ta del i alla yttringar av deras liv, vid varje tillfälle tillföra dem organisationens anda, uthållighet, handling och offensiv.

Endast på detta sätt kan den fullfölja sin uppgift, sin teoretiska och historiska uppgift i arbetarnas sociala revolution, och bli den organiserade förtruppen i deras frigörelseprocess.

Undertecknade

Nestor Makhno, Ida Mett, Piotr Arshinov, Valevsky, Linsky , 1926

Externa länkar