Förbundet Arbetarmakt

Från Polkagriswiki
(Omdirigerad från Förbundet arbetarmakt)
Hoppa till: navigering, sök
Förbundet Arbetarmakts avdelning i demonstrationen i samband med arbetarkonferensen "Avtalsrörelsen och Arbetarkampen" i Stockholm 1-3 februari 1974.
Våren 1972 beslöt fyra anarkistiska grupper att lämna den dåvarande anarkistiska ideologin och gemenskapen (konferenser) för att skapa ett samarbete under namnet ”Rådsocialisterna”, ett begrepp som dittills aldrig tidigare använts i Sverige.

Från denna tid finns ”Växjö Ungsocialisters” pamflettserie, senare ”Fripresstryck Jönköping”, samt tidningen ”Jönköpings Fria press” med ”riksupplagan” ”Arbetarmakt”. Den senare kom att bli ett gemensamt organ för de ”Rådssocialistiska arbetsgrupperna” i Stockholm, Göteborg, Härnösand och Jönköping.

Den 19 augusti 1973 bildades ”Förbundet Arbetarmakt”, förkortat FAM. Det kom att överta utgivningen av tidningen ”Arbetarmakt”, och man startade en teoretisk tidskrift ”Rådsmakt” samt fortsatte pamflettutgivningen i förlaget ”Arbetarpress”.

FAM fortsatte sin verksamhet tills förbundet upplöstes på den 9:e kongressen den 19 maj 1979. Några personer fortsatte att driva förlaget ”Arbetarpress”, och gav ut 7 nummer av tidskriften ”Rådsmakt” under 1981 - 1985, då ”Arbetarpress” lades ner.

Nästan allt material som FAM och dess föregångare gett ut, finns digitaliserat på http://www.arbetarmakt.se . I väntan på att den hemsidan åter ska fungera finns en del av materialet lagrad på wikin.

Målsättning

Förbundet räknade tre mål som sina huvuduppgifter:

1. att framhålla vad socialismen innebär - arbetarmakt och inte partimakt - och den med detta sammanhängande synen på de nuvarande s.k. socialistiska staterna, synen på övergången till socialismen och den revolutionära organisationens uppgifter härvid.

2. att framhålla den för upprättandet av socialismen nödvändiga självständiga arbetarkampen, såväl idag i form av organisering utanför de till den borgerliga statsapparaten uppknutna fackföreningarna, som i den revolutionära situationen utanför den revolutionära organisationen stående arbetarråd.

3. att framhålla socialismen som inte enbart ekonomisk frigörelse utan en väg till total frigörelse på livets alla områden, en frigörelse från alienation, droger, kvinnoförtryck, sexuellt förtryck etc.

Övrigt

förbundets logga
I Jönköping drev medlemmar från FAM ett bokkafe. Bokkafét existerar än idag, men nu i autonom regi.

Medlemmar i FAM deltog i Skogsarbetarstrejken våren 1975 och på Munksjö pappersbruk i Jönköping så fanns det även en arbetsplatsgrupp som hade beröringspunkter med FAM.

Författaren Ragnar Järhult var med i förbundet när det begav sig.

Fanns också kopplingar mellan FAM och det tidiga Förbundet kommunist.

Förbundet Arbetarmakt är ej att förväxlas med den trotskistiska organisationen Arbetarmakt.


Säkerhetspolisen om förbundet

Förbundet Arbetarmakt var en mycket liten organisation med

Jönköping som sitt starkaste fäste. I Jönköping bedrevs verksamheten bland annat inom ramen för ett år 1975 öppnat bokcafé. Någon större övervakning från säkerhetspolisens sida kan man inte tala om. 1976 arrangerade förbundet gemensamt 1 majtåg med KAF och FK i Stockholm. Enligt säkerhetspolisen var dock FAM:s avdelning av tåget den minsta.817 Under andra halvåret 1976 telefonavlyssnades Förbundet Arbetarmakts bokcafé i Göteborg. Bakgrunden till detta var misstankar mot en medlem i anslutning till den stora terroristutredningen.818 Ingenting framkom dock som gav stöd åt misstankarna. År 1977 konstaterade säkerhetspolisen i Jönköping att ”FAM:s verksamhet är och har varit mycket blygsam och medlemsantalet omkring 20 personer”. I augusti 1978 bedrevs

viss spaning mot förbundets sommarläger utanför Eksjö.
I maj 1979 upplöstes Förbundet Arbetarmakt som riksorganisation

men lokala grupper fanns kvar bl.a. i Jönköping där samarbete förekom med Rådssocialisterna i Jönköping. Som tidningsorgan fungerade Mot strömmen vars utgivning påbörjats redan 1978. FAM tog uttryckligen avstånd från den parlamentariska demokratin, eller som man uttryckte det, ”vi är svurna fiender till det parlamentariska spektaklet”, men ställde trots det upp i kommunalvalet i Jönköping 1979. Förklaringen var att riksskatteverket velat momsbelägga tidningen Arbetarmakt. För att slippa momsen var man tvungen att visa att tidningen var politisk vilket enklast gjordes genom att förbundet ställde upp i val. Huruvida kandidaterna erhöll några röster är inte känt. I stället för parlamentariskt arbete propagerade FAM för ”den självständiga kampen på arbetsplatser, bostadsområden

och skolor”.