Michail Bakunin

Från Polkagriswiki
Hoppa till: navigering, sök
A boss in Heaven is the best excuse for a boss on earth, therefore If God did exist, he would have to be abolished
Mikael Bakunin, rysk revolutionär och anarkist. Född 1814 i guvernementet Tver. Fadern godsägare. Utbildades till officer, studera­de sedan i Moskva, emigrerade, förde ett kringflackande liv och lärde därvid per­sonligen känna sin tids socialistiska teo­retiker och propagandister, Marx, Weitling och Proudhon. Det var framför allt den sistnämnde som påverkade honom med sin federalistiskt grundade socialism. Bakunin blev invecklad i 1848-1849 års revolutio­nära rörelser i Frankrike, Böhmen och Tyskland. Fängslades efter ett uppror i Dresden, dömdes till döden, benådades och utlämnades, först till Österrike, sedan till Ryssland. Bakunin tillbringade allt som allt åtta år i fängelse, förvisades sedan till Sibirien, flydde därifrån och kom via Amerika tillbaka till Västeuropa år 1861.

Åren 1861-1868 var Bakunin sysselsatt med författarskap och med att försöka skapa en internationell revolutionär orga­nisation. 1868 anslöt han sig till Inter­nationella arbetarorganisationen (Första internationalen). Han blev uttolkare av de uppfattningar om självständig organise­ring på federalistisk grund, som domine­rade inom vissa sektioner av Internationa­len, framför allt de sydeuropeiska. De där­med sammanhängande meningsskiljaktig­heterna mellan dessa och de marxdomine­rade sektionerna beträffande revolutionär taktik och Internationalens inre uppbygg­nad - en konflikt som också hade inslag av personlig antagonism och anti-semitism (från Bakunins sida) mellan Bakunin och Marx - ledde till Internationalens sprängning 1872. Bakunin drog sig efter­åt tillbaka på grund av dålig hälsa. Han dog 1876.

Bakunins författarskap har en journa­listisk karaktär. De mer omfattande verk han skrivit är oavslutade. Mest omtryckta är skrifterna "Gud och staten" och "Stat­lighet och anarki". Bakunins dramatiska liv och fängs­lande personlighet har lockat flera förfat­tare till att bli hans levnadsskildrare. Bland biografier kan nämnas: "Carr, E H: Michael Bakunin" (eng 1937, omtryckt 1967), Ricarda Huch, "Michael Bakunin und die Anarchie" (1923, omtryckt 1973), H E Kaminski, "Michel Bakaunine" (franska 1938, omtryckt 1971) samt Max Nettlaus stora 3-bandsverk om Bakunin, som är otryckt och föreligger i ett fåtal hektograferade ex på tyska, varav ett finns på Kungliga Biblioteket i Stockholm.

Läs mer

Skrivet (samtliga texter finns på Anarchy Archives)

Euvres

Appeal to my Russian Brothers (English) (French)

Bakunin's Letters

Bakunin's Writings edited by G.A. Aldred

The Capitalist System

Essay from Egalite July 31, 1869

Founding of the First International

God and the State

The Immorality of the State

Integral Education I & II

Marxism, Freedom and the State [pdf pamphlet]

On Rousseau

The Organization of the International [pdf]

The Paris Commune and the Idea of the State

Policy of the International

Power Corrupts the Best

Rebuke of Nechayev

Recollections on Marx and Engels

The Red Association

Revolutionary Catechism (1866)

Selected Writings

Stateless Socialism: Anarchism

The Two Camps

What is Authority